Chathapuram Sri Prasanna
Maha Ganapathy Temple

Sri Prasanna Maha Ganapathy

Chathapuram Sri Prasanna
Maha Ganapathy Temple

Chathapuram Ashtabandhana Jeernodharna

Chathapuram Sri Prasanna
Maha Ganapathy Temple

Maha Kumbhabhishekam 28.05.2015 Thursday

Chathapuram Sri Prasanna
Maha Ganapathy Temple

Vinayaka Chadurthi Celebration – 2014

Chathapuram Sri Prasanna
Maha Ganapathy Temple

His Holiness Sri Kanchi Kamakoti Peetadhipathi

Chathapuram Sri Prasanna
Maha Ganapathy Temple

Jagathguru Sree Sangaracharya Swamigal

Chathapuram Sri Prasanna
Maha Ganapathy Temple

Sri Prasanna Maha Ganapathy

Chathapuram Sri Prasanna
Maha Ganapathy Temple

Chathapuram Ashtabandhana Jeernodharna

Chathapuram Sri Prasanna
Maha Ganapathy Temple

Maha Kumbhabhishekam 28.05.2015 Thursday

Chathapuram Sri Prasanna
Maha Ganapathy Temple

His Holiness Sri Kanchi Kamakoti Peetadhipathi

Chathapuram Sri Prasanna
Maha Ganapathy Temple

Jagathguru Sree Sangaracharya Swamigal